Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » ZDRAVLJE I MEDICINA » PROBAJTE OVO: 10 Neobičnih (i bizarnih) kućnih lijekova iz 18. vijeka

PROBAJTE OVO: 10 Neobičnih (i bizarnih) kućnih lijekova iz 18. vijeka

LIJEK-TRADICIJAU kas­nim 1740-​tim, John Wes­ley, suos­ni­vač metodizma, je objavio knjigu koja je nudila “jed­nos­ta­van i priro­dan način liječenja većine bolesti”

Ova knjiga je bila nam­jen­jena ‘običnim ljudima’ kako bi mogli brzo i efikasno izli­ječiti većinu bolesti u vlastitom domu

Većina Welsey­je­vih lijekova se sas­to­jala od toga da paci­jent treba piti hladnu vodu ili se oku­pati u istoj, a prema njemu, hladna voda je liječila veliki broj bolesti, uključu­jući i rak dojke! Ali, neki od nje­govih pri­jed­loga, poput korištenja čaja od kamil­ice za želu­dac, su preživ­jeli i danas. Ostali lijekovi su ipak bili pomalo čud­no­vati i bizarni za današnje stan­darde, a ovo su neki od njih…

Napom­ena: Ne pokušava­jte kod kuće!

10. Lijek za zaus­tavl­janje krvarenja iz nosa

Pijte sirutku i jedite grožđice svaki dan, kaže Wes­ley, jer će vam to pomoći da spri­ječite krvarenje iz nosa. Ostale metode pre­ven­cije ili liječenja su “držite užareni komad uglja ispod nosa” i “umočite krpu u ocat, zapalite je i zatim udišite njen miris.”

9. Lijek za ‘Prehladu u glavi’

Bolest koju je Wes­ley naz­vao ‘Prehlada u glavi’ je najbolje liječiti tako što ćete uzeti koru od naranče, od nje naprav­iti dva valjka – i ugu­rati ih u nos.

8. Lijek za ‘bijele toč­kice u oku’

Iako je nejasno na šta je Wes­ley tačno mis­lio kada je pisao o “bije­lim toč­ki­cama u oku”, najv­jerovat­nije da se radilo o mus­cae voli­tantes (sitne, neo­bično obliko­vane toč­kice koje se ponekad pojavljuju u vašoj viz­iji, najčešće kada gle­date u nebo tijekom sunčanog dana). Wes­ley je imao lijek i za ovu ‘bolest’: “Prije odlaska u krevet, stavite malo voska iz ušiju na oči – to je izl­ječilo mnoge.”

7. Lijek za kostobolju

“Ne obraća­jte pažnju na one koji kažu da se kos­to­bolja ne treba liječiti. Oni zapravo kažu, ona se ne može izli­ječiti”, piše Wes­ley. (“Oni” se vjerovatno odnosilo na dok­tore iz tog peri­oda.)

“Znam da se ne može izli­ječiti od nji­hovih recepata. Ali sam znao da izli­ječim mnoge ljude, bez ikakvog neg­a­tivnog uti­caja sljedećem: “Kos­to­bolja na nozi ili ruci se može izli­ječiti tako što ćete na bolno mjesto staviti sirov nemasni odrezak [gove­d­ina]. Promi­jen­ite ga jed­nom u dvanaest sati, sve dok vas ne izliječi.”


6. Lijek za žuticu

Wes­ley pred­laže liječenje žutice jed­nos­tavnim tret­manom: “nosite lišće biljke rusa (che­li­do­nium) pod nogama.” Drugi mogući tret­mani uključuju uzi­manje male tablete napravl­jene od sapuna od maslina u jutarn­jim satima – osam do 10 dana, ili, “tri dana ležite na ljuskama od jaja, tri jutra pos­tite, ili naj­jed­nos­tavniji lijek: hoda­jte dok se ne preznojite.”

5. Lijek za upalu plućne maramice

Wes­ley pred­laže da liječite upalu plućne maram­ice na sli­jedeći način: “ispe­cite luk na žaru, pomi­ješa­jte ga s kre­mom i namažite bolnu stranu.” Drugi lijek je nešto dru­gačiji: “Ispunite unutrašn­jost jabuke tam­janom, zatim je pecite dok se ne pretvori u pepeo, napravite od nje kašu i pojedite je.”

4. Lijek za grlobolju

Grlobolja na koju je Wes­ley mis­lio je danas poz­nata kao “peri­ton­sil­lar apsce”, odnosno kom­p­likacija pri­likom upale kra­jnika. Nje­gov lijek je bio pril­ično jed­nos­ta­van: “Veliki tost od bijelog kruha namočite viski­jem, i zatim ga stavite na vrh glave i ostavite tu sve dok se u pot­punosti ne osuši.”

3. Lijek za zubobolju

Lijek za zubobolju, prema Wes­leyju, je bio elek­tro šok u zub. Ako je to pre­više ekstremno za vas, alter­na­tiva je da trl­jate obraz pet­naest min­uta, ili stavite komadić češn­jaka u uho.

2. Lijek za posjekotine

Prva Wesleyeva metoda liječenja (man­jih) pos­jekotina i nije nešto posebno dru­gačija od današn­jih. On pre­poručuje da stavimo palac na ranu i držimo ga tu pola sata. Druga metoda, za dublje pos­jeko­tine, je ipak malo nekon­ven­cional­nija: “Na pos­jekot­inu stavite komad prženog sira.”

1. Lijek za malar­ičnu groznicu

Pos­toje mnogi prirodni lijekovi za liječenje malar­ične groznice, ali Wes­ley pred­laže da prvo pokušate sa “blagim rig­an­jem”. Ako to ipak ne uspije, on pred­laže da stavite vreću trave na stomak. Trava treba biti isjeck­ana, a da kožna vreća ima rupe na sebi.

Ako i vreća trave ne upali, pos­toji i treći lijek… “Napravite šest osred­njih pilula od paučine, popi­jte jednu prije kupanja hlad­nom vodom, dvije prije sljedećeg, i ostale tri ako bude potrebno.”
 
(tvojportal.me/uredio:nsp)

Filed under: ZDRAVLJE I MEDICINA · Tags: , , , , , ,