Articles Comments

Novi Svjetski Poredak » Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak » A. Dugin: “Konspirologija – znanost o zavjerama, tajnim društvima i okultnom ratu”

A. Dugin: “Konspirologija – znanost o zavjerama, tajnim društvima i okultnom ratu”

konspirologija-Dugin

Prije no što pristupimo pregledu općih koncepata konkretnih konspiroloških modela, izložit ćemo varijante koje se najčešće pojavljuju. Naš shematski prikaz ne pretendirana iscrpnu klasifikaciju. Radi lakšeg predočavanja naše teme izdvojili smo samo osnovne varijante „teorije zavjere“.

Konspirološke varijante

1. Masonska zavjera. Ta tema najkarakterističnija je zakontrarevolucionare religiozne orijentacije, katoličke integriste,pravoslavne konzervativce i fundamentaliste. U razobličavanjumasonske zavjere tradicionalno prevladava teološka motivacija.

2. Židovska zavjera. Ta „čuvena“ konspirološka varijantaima dva osnovna tipa – teološki (u kojoj se izlažu kritici religiozniaspekti judaizma) i rasistički (tu je riječ o nacionalnoj specifičnosti Židova i njihovoj rasnoj misiji).

3. Zavjera bankara. U širem smislu, „ekonomska zavjera“.Tu se konspirologija i politologija međusobno isprepliću s ekonomijomi sociologijom. Neki vidovi te konspirološke varijantepodudaraju se s političkim doktrinama marksizma.

4. Zavjera siromašnih ili boljševička zavjera. Ta varijantapodudara se sa stereotipima europske masovne svijesti.

5. Mondijalistička zavjera. Ovaj najnoviji oblik konspirologijerazotkriva planove „tajne svjetske vlade“ tijekomposljednjih desetljeća. Odlika te konspirološke varijantesastoji se u tome što glavni objekt istraživanja postaju Sjedinjene Američke Države kao poseban geopolitički centar sa svojim specifičnim, a u nizu aspekata i vrlo sumnjivim, kulturnim i futurološkim modelom.

6. Zavjera sekti. Jedna je od novijih varijanti prilično starekonspirološke teme u kojoj je naglašen koncept „neospiritualističkezavjere“, pa razmatra političku aktivnost modernih mističkih skupina i pokreta.

Opišimo ukratko specifičnosti četiri varijante “teorije zavjere”.

1) Mondijalistička zavjera
Ideološki model mondijalizma jest postkapitalizam, jedan poseban „novi svjetski poredak“ zasnovan na dominaciji tehnokratske elite i totalne kontrole nad prirodnim i društvenim procesima. Mondijalisti uglavnom predlažu da se od magnetne kartice, koja već sad u većini europskih zemalja služi kao osnovni identifikacijski financijski dokument, stvori neka vrst proteze „osobnosti“ (Izraz je skovao poznatimondijalist Jacques Attali, Mitterrandov savjetnik i pretendent napoložaj predsjednika Europske banke poslije ujedinjenja Europe 1992.godine), što podrazumijeva ukidanje i zakonsku zabranu svih kvalitativnih karakteristika koje su dosad određivale osobnost čovjeka – ukidanje i zabranu nacionalne, državne i političke pripadnosti, svedo potpune numerizacije i izjednačavanja čovjeka s običnim rednimbrojem.

Novi svjetski poredak je varijanta „utopijskog socijalizma“, ali je u njemu poseban naglasak stavljen na tehnološku, postindustrijsku stranu koja će, prema mišljenju ideologamondijalizma, omogućiti ostvarenje potpune kontrole procesaproizvodnje i preraspodjele, kakvu nije bilo moguće postići upovijesnom industrijskom socijalizmu.

S motrišta antimondijalističkih konspirologa, buduće ujedinjenje Europe je čisto mondijalistički pothvat usmjeren ka konačnom uništenjunacionalne i kulturne specifičnosti europskih naroda i država. Stogapretpostavljeni novi svjetski poredak, viđen iz tog kuta, zadobivačudovišne crte nekakve antikristovske civilizacije, koja treba konačnoiz svijeta protjerati posljednje ostatke kvalitativnoga postojanja,kako u socijalnoj tako i u kulturnoj sferi.

„Zavjerenici“ i mondijalisti u predodžbama konspirologa ovoga puta supolitičari „proameričke“ usmjerenosti koji zastupaju geopolitičkeinterese „amerikanizma“ i „kozmopolitizma“. Pritom dominantan motivzavjere postaje tehnokracija i apsolutni primat „liberalne ekonomije“(ekonomija potpuno slobodnog tržišta) nad svim ostalim socijalnim,nacionalnim i političkim faktorima. „Amerikaniste“ se u očima antimondijalističkih konspirologa ne poistovjećuje, dakako, s Amerikancima, isto kao što, uostalom, u drugoj konspirološkoj verziji „agenti“ boljševičke zavjere nipošto nisu istovjetni sa „sovjetima“. „Amerikanisti“ su najnoviji oblik onog istog starinskog i jednoobraznog tipa „zavjerenika“ koji kao i uvijek teži izgradnji „anticivilizacije“, jednog krajnje patološkog poretka stvari, iako ovoga puta „zavjerenik“ nije ni „mason“ ni „boljševik“, nego„tehnokrat“ i pragmatični proračunati „futurist“.

Ova varijanta zavjere u obnovljenom obliku danas je najaktualnija inajčešća, jer u sebi sažima sve prijašnje konspirološke teme i motivei daje im nov i suvremen ton. Načelno, najdosljedniji antimondijalistismatraju svjetsku zavjeru prošlih stoljeća prethodnicom mondijalizma, a u prilog tome navode činjenične povijesne povezanosti mondijalističkih struktura i masonstva (npr. osnivač Bilderberškogkluba bio je mason), zatim sa cionizmom i židovstvom u cijelini (spomenuti Jacques Attali bio je Židov po vjeroispovijedi i po krvi), s bankama (što je očigledno) te čak s boljševizmom (što se dokazujepozivanjem na procese Perestrojke u jugoistočnoj Europi). No, kako se Zapad ne odlikuje osobitom religioznošću, tako ni teoloških argumenatani spominjanja đavla nema u suvremenih konspirologa: barem ne usuvremenih europskih konspirologa, iako se, paradoksalno, ruskakonspirologija iz vremena Perestrojke obraća religioznim dogmaticima jednako često kao islamska.

2) Ufološka zavjera

Posebnom podvrstom neospiritualističke zavjere može se smatrati „ufološka zavjera“, tj. „zavjera bića iz letećih tanjura“. Tu arhetipska konspirološka paradigma doseže svoj vrhunac, jer u središtu „zavjere“ više nisu samo ljudi, nego „razumna bića s drugih planeta“. Došljaci s letećih tanjura su „tajni upravljači“ Zemlje, koji žele upostaviti poredak s posebnim „normama kozmosa“. Često ufolozi svojedoktrine ukrašavaju takvim izrazitim detaljima te se čini kao da ih namjerno smišljaju ne bi li maksimalno udovoljili zahtjevima razotkrivača zavjere.

Postoje čak i verzije da se „bića s drugih planeta“ i „piloti letećih tanjura“ ne pojavljuju iz drugih svjetova, nego iz središta Zemlje (što točno odgovara tradicionalnim predodžbama prema kojima se pakao nalazi u središtu Zemlje, iako to, očigledno, ni slučajno ne pada na pamet ufolozima koji zastupaju koncept „podzemnih bića s drugog planeta“, intraterrestre). Potanko izlaganje ufološkihteorija u konspirološkoj perspektivi može se naći u knjigama Jeana Robina i sad već pokojnoga Jacquesa Bergiera. Na čudan način povezanis temom „letećih tanjura“ pojavljuju se kod konspirologa i motivi„nacističkog ezoterizma“.

Prvi put pojavili su se u knjizi Louisa Pauwelsa Jutro čarobnjaka –uvod u fantastični realizam te su potom poslužili kao izvor nadahnućaza cijeli niz istraživača ove teme. Prema njihovoj verziji „zavjerenicima“ postaju bivši hitlerovci (posebice hitlerovski znanstvenici) i njihovi neonacistički suradnici. Oni i poslije poraza Njemačke u Drugom svjetskom ratu žele uspostaviti svjetsku vladavinu putem primijene „alternativne tehnologije“, odnosno posebnih magijskih sredstava razrađenih u tajnim laboratorijima Reicha, koji su skriveni u Južnoj Americi, Kanadi ili čak na Antarktiku.

Neki tvrde da su upravo „nacistički ezoterici“ lansirali leteće tanjure kao svoje tajnooružje i treba priznati da je prvo vjerodostojno spominjanje NLO-a zabilježeno 1944.g. od strane engleskih pilota koji su vojnonadlijetali teritorij Njemačke! Fragmente tog „antinacističkog konspirološkog“ modela koji dokazuju kako tajne sile Četvrtog Reicha spremaju čovječanstvu strašnu katastrofu i odmazdu za poraz u ratu, susreće se često u medijima na Istoku i na Zapadu gdje izazivaju paranoidni strah od „fašizma“. Proizvodnja straha karakteristična jeza propagandu inače potpuno suprotnih modernih političkih režima koji često nemaju ništa zajedničko, osim tog parolaškog i nametljivog antifašizma.

3) Huškači svjetske revolucije

U posebnu podvrstu „zavjere“ ubraja se komunistička teorija „svjetske revolucije“ koja je u praksi, logično, poslije Oktobarske revolucije1917. godine u Rusiji krenula s „izvozom sovjetskoga modela“. Upravoje „boljševička prijetnja“ i s njom povezana teorija boljševičke zavjere zamijenila na neko vrijeme konspirološku zabrinutost europskih antimasona prve polovine XX. stoljeća, a zatim se upravo na toj osnovi formirao široko rasprostranjeni stereotip „kapitalističke“ i „antisovjetske“ propagande.

Taj koncept može se odrediti i kao zavjera siromašnih. Smisao„zavjere“ u tome je što određena kategorija ljudskih bića, odnosno posebni socijalni tip, ne posjeduju nužne kvalitete ni za organizaciju proizvodnje, ni za sudjelovanje u svojstvu najamne radne snage, a niti za uključivanje u sustav bankarske kontrole nad sferom proizvodnje. No, unatoč tome, ta kategorija nije zadovoljna svojim marginalnim položajem i teži trenutnoj odmazdi. Njihov cilj je uspostava vlastinad cjelokupnom strukturom društvenih odnosa i nad organiziranjem „diktature siromašnih“.

Određeni aspekti komunističke ideologije –„diktatura proletarijata“, mržnja prema proizvodnim (te stoga„reakcionarnim“ i „kolaboracionističkim“!) elementima – profesionalnim radnicima, seljacima, itd. – te određeni aspekti sovjetske povijesti, potpuno potvrđuju osnovne postulate ove teorije. Zavjera „čistih“ revolucionara usmjerena je na iskorištavanje kriznih pojava u društvukoje otvaraju široko polje rada „zavjerenicima“ koji su, pak, posvelišeni bilo kakvoga programa, te koji u uvjetima discipline, cinizma ilukavstva daju „siromašnima“ političku vlast, dok druge političke snage ostaju robovi vlastitih ideoloških konstrukcija. Budući da taj marginalni element postoji više-manje u svim društvima, nakon pobjedeboljševika u jednom geopolitičkom području može se očekivati izvoznjihovih teorija i na druga područja.

Nositelji tih teorija potencijalno uvijek postoje. Stoga je opasnost„boljševičke zavjere“ stalno prisutna na političkom obzoru svih režima koji „još nisu postali komunistički“. Stvaranjem „socijalističkog lagera“ poslije Drugog svjetskog rata opasnost od „svjetske revolucije“ dobila je konkretne i opipljive oblike u vidu „prosovjetske propagande“ specijalnih sovjetskih službi. Kao posebantip antiboljševičke konspirologije bio je stvoren mit o „sveprisutnom“ KGB-u, koji je stekao status posebne tajne organizacije i okultnog društva čiji ciljevi i zadaci sežu znatno dalje od političkog i ideološkog programa sovjetske države. KGB je postupno prerastao usamostalnu konspirološku kategoriju koja je postala gotovo nezavisnomod samih komunističkih režima. Komunistički režimi su, budući da subili ostvareni u praksi, postupno gubili crnu koprenu neljudske monstruoznosti, savršeno nužnu u svim konspirološkim konceptima.

4) Prijetnja „novog svjetskog poretka“

Tijekom posljednjih desetljeća, a posebice poslije Drugog svjetskog rata, razvijen je najnoviji konspirološki pravac koji razotkriva zavjeru mondijalista ili jednostavno mondijalizma. Riječ „mondijalizam“ potječe od francuske riječi monde, što znači svijet. Načelno, to je nova aktualizacija tradicionalnih konspiroloških upozorenja o „tajnoj svjetskoj vladi“ koja vodi čovječanstvo premaposljednjoj, najmonstruoznijoj etapi postojanja. Novo u antimondijalizmu je posebna geopolitička uloga Sjedinjenih Američkih Država, njihov kulturni i socijalni arhetip koji se defi nitivno istabilno oblikovao u toj velesili. „Amerikanizam“ je osnovno obilježjemondijalizma jer su upravo SAD postale strateško i ideološko središte postindustrijskog neokapitalizma, budući da su upravo u njima ideološke implikacije kapitalizma dosegle svoj logični vrhunac, i ekonomski i kulturni.

Najzanimljiviji među antimondijalističkim autorima su Yan Moncomble, Henry Coston (pseud. Georges Virebeau), Jacques Bordiot, Jacques Ploncard d’Assac, Pierre Fontaine, Pierre de Villemarest, Pierre Virion. Od ruskih autora, pak, treba u prvom redu istaknuti A. Kuzmiča. Antimondijalistički konspirolozi posebnu pozornost pridaju polutajnim organizacijama, poput Trilateralne komisije i Bilderberškog kluba, te javnim organizacijama poput Rimskoga kluba, UNESCO-a i Amnesty Internationala. Prema ovoj konspirološkoj verziji, mondijalistički pokret nastoji u svim zemljama svijeta nametnuti istiso cijalno-politički obrazac društvenoga uređenja, koji će biti kopija američkog modela i u kojemu će sve nacionalne, teritorijalne i kulturne osobitosti država i nacije biti ukinute, kako je to uameričkim državama povijesno bilo ostvareno.

UREDNIK:

Nakon što smo proteklih godina objavili tri knjige koje se, svaka na svoj način, bave svjetskim zavjerama određenih skupina koje nastoje usmjeravati povijest čovječanstva u skladu s vlastitim ciljevima i svrhama (bankarska zavjera u knjizi Protiv oligarhije Webstera Tarpleya, religijska zavjera u Djevici i svećeniku M. Gibbsa (pseudonim), te znanstvena zavjera u Jutru čarobnjaka Bergiera i Pauwelsa), hrvatskom čitateljstvu predstavljamo ovom prilikom rijetko preglednu i nadasve zanimljivu knjigu vodećeg ruskog suvremenog filozofa i geopolitičara prof. dr. Aleksandra Dugina.

Još devedesetih godina prošlog stoljeća Dugin je primijetio kako snažan porast zanimanja za konspirološke teme u široj publici nije popraćen gotovo nikakvim ozbiljnijim studijama tog društvenog fenomena, kako u tadašnjoj jeljcinovskoj Rusiji tako niti na Zapadu. Za razliku od zapadne akademske zajednice koja „teoretičare zavjere“ u pravilu smješta na marginu znanstvene fantastike, ekscentričnog čudaštva, pa čak do stigme mentalne poremećenosti, Dugin u teorijama zavjere vidi važan oblik dubljeg poimanja svjetskih povijesnih procesa, duhovnu, i ako hoćemo, „okultnu“ pozadinu nastanka i propasti svjetskih civilizacija, ratova, uzroka globalne krize, itd., ukratko, uvid u određenu „metafiziku povijesti“.

Godine 2005. Dugina pogađa gubitak Ukrajine, tj. dolazak „narančastih“ revolucionara na vlast. Uslijed revolucije u Gruziji (2003.) i Kirgistanu (2005.), osnovane su Euroazijske inicijative mladih, kao zajednička kontrarevolucionarna fronta suprotstavljena unipolarnoj globalizaciji zapadnog tipa. Od 2001. godine osnovani su analitički internetski portali, razne podružnice i tisak brojnih novina. Međunarodna inicijativa tako je prerasla u koordiniranu organizaciju zagovaratelja alternativnih modela utemeljenih na “Geopolitici multipolarnoga svijeta”, tj. na očuvanju kultura, civilizacija i naroda u smislu tradicionalnih vrednota. 

Ur. Šimun Uremović
 

 
A. Dugin: “Konspirologija – znanost o zavjerama, tajnim društvima i okultnom ratu”, izdavač: Zadruga Eneagram, 2013.g. (Ur. Šimun Uremović)
 
Knjigu možete naručiti na broj telefona +385 95 8267 326  ili ONLINE:
http://eneagram.hr/index.php/component/virtuemart/konspirologija-detail
 
 
PRETHODNI ČLANAK
Share

Tko je bio Gavrilo Princip? Prvi Svjetski Rat i Poveznice 1914. i 2014. godine
Anti-Teoretičari Zavjere su Robovi Masovnih Medija: Teorija o "teorijama zavjere"

Filed under: Illuminati, Masoni, Novi Svjetski Poredak · Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

 
reklama